Parafialna Rada Duszpasterska

Każda parafia jest żywą komórką w organizmie Kościoła. Każda zatem osoba, która jest członkiem Kościoła, ma wpływ na Jego wygląd i kondycję. Swoimi działaniami może wzbogacać zarówno rodzinę, parafię jak i wspólnotę Kościoła Powszechnego. Każdy katolik ponosi zatem odpowiedzialność za to, jak postrzega się i jak działa dziś Kościół. Każdy czyni to na swój sposób, odpowiednio do funkcji jaką pełni we wspólnocie Kościoła. Tę wspólnotę tworzą na równi duchowni, zakonnicy i świeccy. Każda osoba w tej wspólnocie posiada swoje przywileje, ale i obowiązki. O poszczególnych zadaniach wspólnot parafialnych pisał Jan Paweł I w adhortacji Christi fideles  laici (1998 r.). To właśnie przez radę parafialną każdy może wypełniać swoje zadania we wspólnocie parafialnej. Może to czynić, będąc jej członkiem lub wybierając kogoś, kto będzie go reprezentował. Poza parafialną radą duszpasterską powinna także istnieć parafialna rada ekonomiczna.
Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Powinny to być osoby odznaczające się odpowiednią wiedzą, roztropnością i uczciwością, zaangażowaniem w życie parafii. Należy pamiętać, że rada ma charakter pomocniczy z głosem doradczym. Decydujący głos przypada we wszystkich sprawach Księdzu Proboszczowi. W skład rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, w powszechnym odczuciu parafian niegodne do pełnienia tej funkcji
Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.
Główna funkcja Rady Parafialnej polega na współpracy z duszpasterzami w podejmowaniu inicjatyw, które wiążą się z życiem wspólnoty parafialnej. Są to sprawy bieżące, jak i przedsięwzięcia związane z różnymi wydarzeniami, rocznicami i tego typu podobnymi uroczystościami. Parafialna rada duszpasterska powinna troszczyć się również o życie duchowe parafii, pomagając w organizacji różnych form pobożności, festynów, pielgrzymek itp. Dzięki temu życie konkretnej wspólnoty parafialnej staje się bogatsze. Parafialna rada duszpasterska wspomaga także duszpasterzy w pracy katechetycznej, zgłaszając propozycje i określając sposoby dotarcia do wiernych, by dzięki temu poszerzać ich wiedzę i pogłębiać własną religijność. Rada duszpasterska dba również o pozyskanie nowych wiernych przez proponowanie konkretnych form ewangelizacji.
     Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp...

 

Logowanie / Rejestracja

Można użyć uwierzytelniania Gmail