Spawozdania PRD

Sprawozdanie nr 2

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2017/2018

W dniu 28 listopada 2017 roku w domu parafialnym odbyło się drugie posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
2. Natalia Adamczyk
3. Adam Bartnik
4. Jolanta Gruszka
5. Ireneusz Kominek
6. Jan Krawczyk
7. Andrzej Krupiński
8. Barbara Labus
9. Bogusław Meiksner
10. Mariusz Podraza
11. Piotr Skutela
12. Sabina Zdebel
13. Janina Paliwoda
14. Małgorzata Stygienko

Nieobecnych było: 5 członków rady
Przebieg posiedzenia:
1.
Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa liturgii godzin, nieszporów z dnia bieżącego

3. Po modlitwie nastąpiło formalne zaprzysiężenie nieobecnych na pierwszym posiedzeniu rady Pań: Janiny Poliwody i Małgorzaty Stygienko. Po złożeniu przyrzeczenia przewodniczący rady wręczył zaprzysiężonym oficjalne mianowania na członka rady.

4. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz, nawiązując do wyrażonej przy okazji inauguracji parafialnego roku formacyjnego zachęty do uczestnictwa w Mszach Świętych w tygodniu, omówił cztery istotne składniki dobrego uczestnictwa w Eucharystii. Zdaniem prelegenta są to:

 • -  czas na bezpośrednie przygotowanie się do uczestnictwa we Mszy Św. (przejście ze zgiełku świata do ciszy Boga);
 • -  włączanie się w akcję liturgiczną (modlitwy, śpiewy, gesty);
 • -  staranie o możliwość przystąpienia do komunii;
 • -  uszanowanie i docenienie ważności każdej z części Mszy Św., również obrzędów
  zakończenia (błogosławieństwo i pieśń na wyjście)

 

W czasie krótkiej dyskusji zebrani zwrócili uwagę na konieczność ustawicznej katechezy w zakresie zasygnalizowanych zagadnień, a zwłaszcza kwestii dotyczącej gotowości do pełnego uczestnictwa w Eucharystii i rozeznania sumienia w tym zakresie

5. Rozpoczynając część problemową posiedzenia rady ksiądz Proboszcz zapytał jej członków, czy dotarły do nich jakieś uwagi, czy wnioski od parafian, które należałoby włączyć do tematu posiedzenia. Żaden z obecnych członków rady nie przekazał tego typu zgłoszenia. Rada uznała, że potrzeba czasu i oswojenia się przez parafian z tą możliwością komunikacji i uczestnictwa w życiu parafii.

6. Tematem głównym posiedzenia rady było omówienie programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2018-2019 opatrzonego hasłem: „Duch, który umacnia miłość” (rok pierwszy: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”; rok drugi: „W mocy Ducha Bożego”) Ksiądz Proboszcz przedstawił wytyczne i wyzwania związane z realizacją programu duszpasterskiego w pierwszym roku jego obowiązywania, począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu 2017. Zaznaczył, że akcent położony jest na świadomość tego, że czas Kościoła jest czasem Ducha Świętego, co corocznie uobecnia się szczególnie w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania, oraz w celebracji udzielenia tego sakramentu. Jako naturalne i podstawowe środowisko przygotowania się do przyjęcia Ducha Świętego program wskazuje rodzinę i parafię. Tu Proboszcz zwrócił uwagę, że te przeniesienie ciężaru środowiska wzrastania ze szkoły do parafii, w przypadku naszej parafii wiąże się także z dosyć nietypową sytuacją administracyjną powstałą po wprowadzonej reformie szkolnictwa. Na terenie naszej parafii nie funkcjonuje, bowiem żadna szkoła podstawowa, a w najbliższej przyszłości, to ośmioklasiści tychże szkół będą rocznikiem objętym bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a całość tego przygotowania wraz z samą celebracją ma się odbywać w parafii, do której młody człowiek przynależy.

Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma być zgodnie ze swoimi założeniami realizowany w formach integralnych i skoordynowanych, tak na poziomie diecezji jak i parafii (służą temu przygotowane materiały pastoralne, formacyjne i praktyczno- poradnikowe) w następujących obszarach:

 • -  ewangelizacja

 • -  przepowiadanie (homilie, katechezy, konferencje)

 • -  promowanie (np. ruchów tj. odnowa w Duchu, albo nowych form duszpasterstwa tj.

  newpastoral.net)

 • -  formacja
  W parafii te o
  bszary przekładają się na takie działania jak:
  - przepowiadanie w homiliach
  -
  celebracja nabożeństw (ze szczególnym wyróżnieniem wigilii Zesłania Ducha Świętego) - formacja parafialnych rad duszpasterskich
  -
  konferencje tematyczne w grupach, ruchach i wspólnotach działających w parafii

  7. W czasie dyskusji przeprowadzonej po prezentacji programu duszpasterskiego radni zwrócili uwagę na następujące problemy i zagadnienia:
  - uznano, że stojące przed parafią zadania związane z owocną realizacją przedłożonego programu jak i w szerszym kontekście z uczynieniem parafii miejscem duszpastersko wydajnym, sprzyjającym otwarciu na działanie Ducha Świętego oraz wzrastaniu w jego darach, wymagają rzetelnego namysłu i duchowego przygotowania nas samych, jak i wszystkich inicjatorów i animatorów wymaganej przemiany. Dlatego też postanowiono, że każdy z członków rady przemyśli zgodnie ze swoim doświadczeniem i wiedzą czekające parafię zadania i przedstawi na najbliższym posiedzeniu propozycje duszpasterskie, jakie

można by wspólnie podjąć. Ponadto ustalono, że tematem głównym przyszłego posiedzenia będzie, w myśl materiałów formacyjnych przeznaczonych w ramach programu „Duch, który umacnia miłość” dla rad parafialnych, problem: „odpowiedzialności za przygotowanie i celebrację sakramentu bierzmowania”. W celu duchowego przygotowania się do czekających parafię wyzwań, rada postanowiła podjąć w czasie do następnego posiedzenia, w każdy wtorek tygodnia, wspólnotową formę wyrzeczenia w postaci postu. Post ten ma pomóc członkom rady we własnym nawróceniu i otworzyć ją w jedności na działanie Ducha Świętego, co z kolei ma się przyczynić do uzyskania umiejętności uświadamiania innym parafianom obecności i działania Ducha, a przede wszystkim do podejmowania działań prowadzących parafian do osobistego doświadczenia życia w Duchu Świętym.

- zwrócono uwagę na konieczność, zgodnie z zarządzeniami i zaleceniami II Synodu Archidiecezji katowickiej, przyczyniania się do odbudowy i umacniania działań katechetycznych i ewangelizacyjnych w parafii, co da jej możliwość odpowiedzenia na potrzeby duchowe dzieci, młodych i dorosłych, jacy przy okazji trybu przygotowania do sakramentów i ich udzielania, znajdą się w obszarze jej chociażby czasowego oddziaływania. Zwrócono także uwagę, że nie oznacza to, nawet przy krytycznym stosunku, zaniedbania potrzeby nauczania religii w szkołach i zapewnienia temu nauczaniu najlepszych warunków i najwyższego poziomu. Radni przyznali, że gwałtowne zmiany w świecie współczesnym, wpływające chociażby na kondycję rodzin, także rodzin kiedyś tradycyjnie religijnych, stanowią bardzo poważne wyzwanie dla duszpasterstwa. Podejmowane działania wymagają modlitwy (wsłuchania w Ducha), namysłu i odważnego, wielostronnego zaangażowania.

9. Sekretarz rady przekazał prośbę do wszystkich jej członków o aktywność w kanałach komunikacji elektronicznej i o potwierdzanie otrzymywanych informacji, co jest oznaką nie tylko skuteczności połączenia, ale także formą dialogu i pozostawania względem siebie w życzliwej i uważnej łączności w okresie między posiedzeniami.

8. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

9. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

Na tym sprawozdanie zakończono

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz 

Sekretarz: Bogusław Meiksner

 

Sprawozdanie nr 1

z inauguracyjnego posiedzenia

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego

w roku duszpasterskim 2017/2018

W dniu 12 września 2017 roku w domu parafialnym odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD
w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD

2. ks. Tomasz Tesarczyk

3. Grzegorz Adamczyk
4. Natalia Adamczyk
5. Adam Bartnik
6. Jolanta Gruszka
7. Dorota Hadam
8. Ireneusz Kominek
9. Jan Krawczyk
10. Andrzej Krupiński
11. Barbara Labus
12. Bogusław Meiksner
13. Mariusz Podraza
14. Piotr Skutela
15. Sabina Zdebel

 

Nieobecnych było: 4 powołanych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 

1. Ksiądz proboszcz Andrzej Nowara przywitał wszystkich zebranych i krótko omówił zasady powołania i funkcjonowania parafialnej rady duszpasterskiej, a także zwyczajowy porządek jej spotkań, na który składa się wspólna modlitwa, formacja oraz obrady dotyczące wybranego tematu duszpasterskiego, jak i wolnych wniosków członków rady. Przy braku sprzeciwu oraz innych wniosków postanowiono kontynuować dotychczas przyjętą formę posiedzeń rady.

 

2. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa liturgii godzin, nieszporów z dnia bieżącego

 

3. Po modlitwie nastąpiło formalne zaprzysiężenie nowo mianowanych członków rady. Zebrani, wymieniając swoje imię i nazwisko powtórzyli słowa:

 

„Ja NN, powołany na członka parafialnej rady duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie
z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam,
że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza
w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.

Po złożeniu przyrzeczenia przewodniczący rady wręczył każdemu z obecnych oficjalne, pisemne mianowanie na członka PRD.

4. W następnej kolejności nastąpiła krótka autoprezentacja każdego z członków rady, celem zapoznania się i wstępnego zawiązania wspólnoty nowej rady.

5. W kolejnym punkcie programu inauguracyjnego posiedzenia nowej rady dokonano wyboru przewidzianych prawem osób funkcyjnych: zastępcy przewodniczącego rady oraz jej sekretarza. Na wniosek przewodniczącego rady przy braku sprzeciwu pozostałych jej członków postanowiono, ze względów pragmatycznych, wybrać nie jednego a dwóch sekretarzy. Na zastępcę przewodniczącego rady zgłoszono dwie kandydatury: pana Jana Krawczyka i pana Ireneusza Kominka. W głosowaniu jawnym, zaakceptowanym przez cały skład rady, wybrano stosunkiem głosów 8:5 kandydaturę pana Jana Krawczyka. Na sekretarzy rady zgłoszono dwie kandydatury: pani Doroty Hadam i pana Bogusława Meiksnera. Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowała przedstawione kandydatury. Pan Jan Krawczyk, w nawiązaniu do dotychczasowej praktyki rady, zaproponował również wyznaczenie nieformalnego skarbnika rady w celu zgromadzenia funduszu reprezentacyjnego rady. Zastępca przewodniczącego rady zaproponował do tej funkcji panią Barbarę Labus, co zostało jednogłośnie zaakceptowane przez członków rady.

6. Po zakończeniu wyborów zebrano dane kontaktowe obecnych członków rady w celu uruchomienia stałej platformy komunikacyjnej wewnątrz rady. Zebrane dane zostały przekazane sekretariatowi rady.

7. W ostatnim punkcie merytorycznym inauguracyjnego posiedzenia rady ksiądz Proboszcz ponowił prezentację programu Newpastoral.net, opierającego się o materiały multimedialne do prowadzenia tygodniowych, domowych spotkań formacyjnych. Ksiądz Proboszcz zaznaczył, że zgłosił naszą parafię do tego programu i obecnie przygotowuje się do etapu jego promocji. Wezwał członków rady do przemyślenia własnego zaangażowania się w to dzieło oraz do poszukiwania osób chętnych do wzięcia udziału w cyklu prezentacji programu na forum parafii. W krótkiej dyskusji podzielono się zarówno nadziejami i jak i obawami związanymi z tego typu formą duszpasterstwa. Ze względu na brak szczegółowej wiedzy
o przedsięwzięciu nie podjęto żadnych ustaleń w tym zakresie ani nie zgłoszono żadnych wniosków.

8. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

9. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.

Na tym sprawozdanie zakończono

Sekretarz: Bogusław Meiksner

 

 

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 28.03.2017r.

Tematem zebrania PRD było „Określenie peryferii parafii i form dotarcia z Ewangelią”. Spotkanie prowadzone przez przewodniczącego ks. Andrzeja Nowarę rozpoczęto wspólna modlitwą brewiarzową. Ksiądz proboszcz przedstawił porządek zebrania, a następnie odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

I część  - Formacyjna

 

         Ksiądz proboszcz, inicjując część formacyjną zebrania, przypomniał, iż pierwszym i naczelnym zadaniem - obowiązkiem Kościoła jest głoszenie Słowa Bożego. Nakaz Pana Jezusa doskonale rozumieli apostołowie, którzy głosili Słowo Boże wśród Żydów i pogan. Od tamtych czasów zadanie nie zmieniło się. Kościół bowiem jest misyjny, a jego misją jest przekazywanie Słowa Bożego i docieranie z nim do wszystkich ludzi. Zadaniem każdego chrześcijanina – członka wspólnoty Kościoła jest zwrócenie się ze Słowem Bożym do najbliższego otoczenia, parafii, wreszcie do miejsc, gdzie Ewangelia nie dotarła. Można jednak zauważyć, że terenami ewangelizacyjnymi coraz częściej staje się najbliższe otoczenie.   Następnie członkowie PRD zastanawiali się, jak rozumieć pojęcie peryferii,  gdzie znajdują się peryferie naszej parafii, gdzie są nasze tereny misyjne, które potrzebują ewangelizacji? Wśród głosów w dyskusji pojawiły się zdania, że statystyka kolędowa mogłaby pomóc w nakreśleniu miejsc największej pustki duchowej. Ksiądz Nowara przypomniał, że w centrum każdego chrześcijanina jest osoba Pana Jezusa. Zatem peryferiami będą te miejsca, gdzie Pana Jezusa brak, peryferia będą tworzyć ludzie nie mający relacji z Bogiem.

         Pan Roman Wycisk zwrócił uwagę, że grupa zamieszkująca peryferia parafii, żyjąca w oddaleniu od Boga wywiera znaczny wpływ na innych.

         Pani Dorota Hadam wyraziła zdanie, że dla niej peryferia są wszędzie. Nie da się bowiem wskazać konkretnych miejsc, gdzie potrzeba ewangelizacji jest większa niż gdzie indziej. Obecnie wszyscy potrzebujemy ewangelizacji, odnowy relacji z Bogiem, od młodych po starszych, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu posiadania czy jakichkolwiek innych czynników. Na brak relacji z Bogiem może wpływać brak wiedzy religijnej, który determinuje brak woli rozwiązania problemu nieistniejącej, bądź słabej więzi z Bogiem.

         Pan Wycisk podkreślił, że ludzie z peryferii mają swoje środowisko. Każdy z nas nie żyje przecież w oderwaniu od innych. Pani Janina Poliwoda przedstawiła swoje rozumienie peryferii. Według niej peryferia można podzielić na trzy typy – konkretne grupy, środowiska, wreszcie miejsca.

         Pan Bogusław Meiksner przypomniał, że pojęcie peryferii wprowadził papież Franciszek w odniesieniu do Ameryki Południowej. Z jednej strony można tam wskazać centrum – zamieszkane przez ludzi bogatych, dobrze o sobie myślących, dowartościowanych - z drugiej -  peryferia, gdzie dominuje bieda, spustoszenie materialne i duchowe. Jednakże nasze pojęcie peryferii, jak podkreślał p. Meiksner, jest bardzo blisko centrum! Wiele z tych peryferii jest przecież w nas, w naszych strukturach. Jako rada parafialna powinniśmy przemyśleć sposoby ewangelizacji parafii oraz nasze zaangażowanie w ewangelizację. Tylko wtedy można zmieniać oblicze peryferii.

         Pan Stanisław Wróbel pytał, czy jesteśmy w stanie choć jedną osobę zewangelizować? Podkreślał, że jest to trudne i wymaga wielu umiejętności.

         Proboszcz Nowara zwrócił uwagę, iż jego zdaniem nie należy szukać konkretnego miejsca wymagającego działań ewangelizacyjnych, lecz patrzeć na zjawisko szeroko – przyjąć peryferia jako daleką relację z Panem Jezusem. Każdy z nas w swoim życiu może się w takich peryferiach znaleźć. Każdy z nas musi mieć świadomość odpowiedzialności za własny duchowy rozwój.

         Ksiądz Andrzej Nowara zadał członkom PRD pytanie: Czy są sposoby, środki, by zadbać o własny rozwój i rozwój tych, którzy są wokół nas?

Ewangelizacja powinna przebiegać od osoby do osoby. Sam papież zachęca do odwagi docierania z ewangelią tam, gdzie jej brak.

         Pani Dorota Hadam podzieliła się własnym doświadczeniem w ewangelizowaniu. Przypomniała, że istnieją wspólnoty, których celem jest właśnie ewangelizacja. Można zatem czerpać z ich wiedzy, czy zaprosić do współpracy w dziele ewangelizacji naszej parafii.

         Pan Bogusław Meiksner wyraził pragnienie, aby w naszej parafii byli ludzie, wśród których mógłby znaleźć oparcie – podkreślił, że w jego opinii ewangelizację należy zacząć od siebie. Nie można bowiem samemu ewangelizować, nie mając samemu głębokiej relacji z Bogiem. Dobrym przykładem jest według pana Meiksnera doświadczenie parafii w Orzegowie, gdzie przez lata osoby działające w różnych wspólnotach w kościele pracowali nad własnym rozwojem duchowym, a kolejnym krokiem jest ewangelizacja całej parafii.

         Pani Janina Poliwoda podkreśliła, że do ewangelizacji są jeszcze potrzebne pewne umiejętności. Można bowiem być osobą żyjącą wiarą, wzrastającą w wierze, ale można mieć problemy z jej przekazem na skalę ewangelizacji. Podobnie pani Barbara Labus zaznaczyła, że ewangelizatorem musi być ktoś, kto wiarą żyje na co dzień, a nie jest jak faryzeusz, który mówi coś innego i robi coś innego.

         Ksiądz proboszcz przekazał, że ma w planach przeprowadzenie w parafii tzw. kursu Alfa czyli serii spotkań wyjaśniających podstawy chrześcijaństwa. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Członkowie kursu Alfa odkrywają ważne zagadnienia dotyczące wiary, zwracając uwagę na pytania: Kim jest Jezus? Na czym opiera się nasza wiara? Dlaczego i jak się modlić?  W jaki sposób Bóg nas prowadzi?

         Kolejną ewangelizacyjną propozycją dla parafii byłyby tzw. parafialne grupy domowe. Tu, jak podkreślił ksiądz Nowara, parafia musi się zarejestrować, przystępując do tej formy rozwoju duchowego. Rejestracja pozwala na otrzymanie potrzebnych materiałów – filmów, konspektów itp. Parafialne grupy domowe to propozycja, która dotarła już do wielu parafii i cieszy się coraz większą popularnością. Ksiądz proboszcz zaprezentował członkom PRD krótki film propagujący parafialne grupy domowe (newpastoral.net). Nakreślił też krótką wizję wprowadzenia tego przedsięwzięcia ewangelizacyjnego w parafii.

         Grupa inicjatywna przez cztery tygodnie zachęcałaby parafian do zaangażowania się w taką wspólnotę. Według założeń spotkania grup odbywają się co tydzień w domu gospodarza – animatora. Ksiądz proboszcz chciałby rozpocząć tę inicjatywę wraz z nowym adwentem. Będzie to miejsce, gdzie można zapraszać najbliższych, a także tych z naszego otoczenia, którzy potrzebują ewangelizacji.

           Sprawy bieżące:

 

 • W ostatnim czasie została poświęcona nasza kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest systematycznie nawiedzana przez wiernych,
 • Zespół charytatywny naszej parafii proponuje raz w miesiącu porady neurologopedy, które będą się odbywać w domu parafialnym, ponadto członkowie zespołu oferują swą pomoc chorym i opuszczonym członkom parafii,
 • Podczas wigilii paschalnej odbędzie się chrzest osoby dorosłej, co będzie nowym ogromnym doświadczeniem i dobrem całej wspólnoty parafialnej,
 • Pani Izabela Zmorzyńska – Gierczak wniosła o uregulowanie wjazdu na  teren placu kościelnego od strony kaplicy świętego Wawrzyńca,
 • Pan Eryk Rzeżucha zaproponował wprowadzenie czasami śpiewu łacińskiego podczas uroczystych mszy świętych,
 • Pan Bogusław Meiksner zapytał o ustalenia dotyczące wyborów do nowej  PRD,
 • Ksiądz proboszcz poprosił, aby członkowie obecnej PRD zastanowili się nad swoim zaangażowaniem i objęciem funkcji gospodarzy parafialnych grup domowych.

Kolejne i ostatnie spotkanie obecnej PRD ustalono na 12. 06. 2017r.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała Dorota Hadam

 

 

 

 

 

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 18.10.2016r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który tradycyjnie powitał zebranych i rozpoczął modlitwę brewiarzową. Następnie został przedstawiony porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

I część  - Formacyjna

Ksiądz Proboszcz przybliżył zgromadzonym na zebraniu kilka krótkich tekstów
z przemówień na ŚDM papieża Franciszka. Po wysłuchaniu fragmentów przemów, nastąpiła dyskusja. Ksiądz proboszcz podkreślił, że słowa papieża Franciszka niosą uniwersalne przesłanie, każdy powinien wziąć je do serca. Ksiądz proboszcz podkreślił również, że warto sięgać do przemówień, gdyż one inaczej każdego człowieka. Pan J. Krawczyk podkreślił, że bardzo podobały mu się słowa papieża z Franciszkańskiej, słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. Podkreślił, że dzięki tym słowom można rozwiązać wiele problemów. Pani J. Poliwoda przypomniała, że ludzie powinni wychodzić ze swoją wiarą. Podkreśliła również, że wiara była wcześniej kształtowana w domu, jednak trzeba zmienić nią się dzielić. Powinniśmy mówić otwarcie o Bogu. Ksiądz proboszcz podsumował dyskusję, że wiele osób czuje czym są ŚDM, wielu ludzi to dotknęło, dlatego też długo będziemy zbierać owoce, które narodziły się podczas ŚDM. Ogromne znaczenie miały dni w parafii. Młodzież była bardzo poruszona tym wydarzeniem, doświadczyli wielu rzeczy, co na pewno wyda owoce w przyszłości. Dlatego też młodzież ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach, które są związane stricte z ŚDM. Parafii powinno zależeć, aby grupa młodych pojechała na ŚDM do Panamy. Został poruszony również pomysł, aby rodziny, które przyjmowały pielgrzymów, mogły zawiązać zgromadzenie dorosłych.

II część – Sprawy bieżące

Pan J. Kocur przypomniał, że 130 lat temu papież Leon XIII wprowadził modlitwę do Michała Archanioła. Zaproponował, aby również w naszej parafii wprowadzić ją na stałe.

Pani D. Hadam poinformowała, że niestety słychać szuszczenie w mikrofonach w prawej części kościoła.

Pan B. Meiksner stwierdził, że obrady PRD odbiegły od tematu, który brzmiał: „Próba podsumowania ŚDM i ich zagospodarowania w duszpasterstwie”. Podkreślił, że ciągle mamy brak pomysłu na to, jak wykorzystać. Powinniśmy szukać i propagować rozwiązania problemu, którym jest brak młodych w kościele. Zaproponował, aby z powrotem zacząć świętować niedziele, jak do tej pory były przygotowywane niedziele poświęcone krajom związanym z ŚDM. Pani D. Hadam podkreśliła, że to młodzi mają wyjść, mogą zaproponować, mają sporo iskry w sobie. Ksiądz Tomek zauważył, że młodzieży trzeba narzucać, bo jeśli się tego nie zrobi, to oni nie wychodzą z inicjatywą. Między młodymi jest brak zgrania, dlatego też potrzebny jest czas, cierpliwość.

W piątek odbędzie się piesza pielgrzymka do Kochłowic.

Odrestaurowanie kaplicy powoli idzie do przodu. Została wstrzymana na ten moment praca, gdyż czekamy na kowali, którzy mają wykonać swoje zadania w kaplicy.

Poinformowano również, że Synod Katowicki zostanie zamknięty w Uroczystość Chrystusa Króla. 

 

 

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 30.05.2016r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który tradycyjnie powitał zebranych i rozpoczął modlitwę brewiarzową. Następnie został przedstawiony porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

I część  - Formacyjna

         Na wstępie pan Jan Krawczyk poprosił o włączenie do poprzedniego protokołu informacji o artykule dotyczącym Światowych Dni Młodzieży, który ukazał się w „Wiadomościach Rudzkich”. Ponadto ksiądz proboszcz krótko przedstawił sprawy organizacyjne dotyczące przygotowań do ŚDM w Polsce. Jeszcze w styczniu tego roku zgłoszonych było około 20 tyś. pielgrzymów do naszej diecezji, obecnie tylko 12 tysięcy. Spora grupa wycofała się, prawdopodobnie w związku z zamachami terrorystycznymi na świecie. Pojawiające się w mediach informacje potęgują strach u młodych i ich rodziców. W naszej parafii także wielu rodziców ma obawy co do uczestnictwa młodzieży w tych wydarzeniach. A przecież  wydarzenia te powinny być wielkim świętem katolików.

         Dyskusja wiodąca podczas spotkania PRD dotyczyła tematu: „Media w służbie Kościoła”. Wprowadzenia do niej dokonał ksiądz proboszcz, który podkreślił wartość mediów w dziele Nowej Ewangelizacji. Wiele krajów odchodzi od tradycji chrześcijańskich, stąd konieczność wprowadzenia działań ewangelizacyjnych tych miejsc. Nowa ewangelizacja, jak podkreślał ksiądz Nowara, oznacza sięgnięcie po nowe środki przekazu Ewangelii. Odpowiedzialny za nią jest każdy ochrzczony, a najprostszą jej formą jest droga „od osoby do osoby”. W dziele tym jak najbardziej służebną rolę odgrywać powinny media, które wspomagać mogą osoby ochrzczone poprzez medialną formację i pogłębianie wiary czy doświadczenie Boga.

         Ksiądz proboszcz odczytał komunikat Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca w sprawie mediów w archidiecezji katowickiej, w którym podkreślone zostało iż „cała grupa archidiecezjalnych mediów mimo ich różnorodności, służy jednemu celowi: sprawie ewangelizacji, umacnianiu świata wartości chrześcijańskich oraz przybliżaniu nauki Kościoła w aktualnych kwestiach.” Biskup wyraził przekonanie, że wszystkie podmioty wchodzące w skład utworzonej grupy będą przyczyniały się do budowania Kościoła – Wspólnoty i będą formowały wierzących.

         Ksiądz proboszcz przedstawił także zainteresowanie mediami w naszej parafii. Wśród 5 tysięcy parafian „Gość Niedzielny” rozchodzi się w 80 egzemplarzach, „Mały Gość Niedzielny” w 30 egzemplarzach, „Różaniec”, „Głos ojca Pio”, „Anioł Stróż”- w 10 egzemplarzach. Czasopismem dla młodzieży „Droga” zainteresowanych jest zaledwie 1 - 2 wiernych. Trudno się zorientować, jak wygląda kwestia korzystania z innych katolickich mediów -  radia, telewizji internetu?

Członkowie PRD zastanawiali się, jak zachęcić do liczniejszego korzystania z propozycji katolickich mediów. Pani Dorota Hadam podkreśliła rolę katechetów i bezpośrednie dotarcie do dzieci i młodzieży podczas lekcji religii, w trakcie której warto byłoby wykorzystywać fragmenty artykułów czy programów telewizyjnych.

         Pan Jan Krawczyk przedstawił informacje dotyczące mediów w katolickich w Polsce – 6 głównych portali, 89 czasopism, 31 stacji radiowych, 7 stacji telewizyjnych. Zasmuca i niepokoi fakt, że mimo olbrzymiej ilości propozycji tak niewielkim zainteresowaniem naszych parafian cieszą się media katolickie.

 Członkowie rady poszukiwali przyczyn tegoż zjawiska.  Wśród nich dostrzegli:

- ogólny spadek czytelnictwa,

- powszechny brak czasu,

- trudność w odbiorze artykułów,

- kwestie finansowe.

Poszukiwano też rozwiązań:

Pan Roman Wyciślik zaproponował wykorzystanie parafialnej kawiarenki jako miejsca, w którym można byłoby zostawiać przeczytane już gazety, by dzielić się nimi z tymi, których nie stać na zakup, a także wykorzystanie strony parafii do zamieszczenia linków do ciekawych artykułów czy portali katolickich. Zauważył, że warto byłoby pomyśleć o wykorzystaniu Facebooka.

Pan Bogusław Meiksner podkreślał, że należy zadbać o zaistnienie parafii w mediach społecznościowych. Jeśli zależy nam na funkcjonowaniu w mediach, to koniecznie trzeba iść z duchem czasu, postawić na młody zespół ludzi, którzy w sposób nowatorski i nowoczesny poprowadzą stronę parafii tak, aby cieszyła się większym zainteresowaniem. Pan Bogusław przypomniał, że jedna z ostatnich sesji podczas synodu była także poświęcona mediom. Obecnie trwają przygotowania aplikacji, możliwości technicznych, które będą rozpowszechniane w parafiach. To nowy sposób funkcjonowania i komunikowania się młodych ludzi w obecnym świecie, więc warto z niego korzystać. Przykładem nowoczesnej strony internetowej jest strona archidiecezji. Jak podkreślił pan Meiksner stanowi ona wielkie medium.

Dyskutujący podkreślali wartość reklamy, zachęcania do czytania.

Przy okazji zauważono, że warto byłoby zastanowić się nad sposobem ożywienia parafialnej biblioteki. To również mogłoby być miejsce, w którym czytelnicy mieliby możliwość korzystania z czasopism katolickich. Można także wykorzystać gabloty znajdujące się z tyłu kościoła.

         Ksiądz Dariusz zaproponował umieszczenie w tyle kościoła szafki na przeczytane czasopisma, by można je było pobierać za darmo. Zaproponował także umieszczenie radia na stronie internetowej parafii.

         Sprawy bieżące:

 • wciąż niewiele osób zainteresowanych jest peregrynacją obrazu „Jezu ufam Tobie”,
 • 11.06. odbędzie się pielgrzymka parafialna do Bujakowa w ramach obchodów Roku Miłosierdzia,
 • 19.06 – organizacja festynu parafialnego organizowanego przez Rycerzy Kolumba, główna nagroda z zakupu cegiełek to 8 dniowy pobyt na Malcie – pielgrzymka śladami św. Pawła.,
 • w sobotę 18.06 turniej piłkarski,
 • 20.06 – msza kończąca rok formacyjny o 18.00.
 • Związek filatelistów z parafii – zorganizuje wystawę znaczków podczas festynu, a także zostanie wydana okolicznościowa koperta.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała Dorota Hadam

 

 

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 08.02.2016r.

 

Zebraniu, którego tematem było „Podsumowanie roku duszpasterskiego w parafii ”, przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który po przywitaniu wszystkich zebranych rozpoczął spotkanie modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawił porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

I część  - Formacyjna

Ksiądz proboszcz Andrzej Nowara przybliżył wszystkim zebranym historię Światowych Dni Młodzieży. ŚDM wyszły z inicjatywy Jana Pawła II w latach 80. Od roku 1985 odbywały się spotkania młodzieży w jednym, wybranym miejscu, gdzie młodzi ludzie mogli doświadczać Boga i dzielić się Nim z innymi. Raz na 2-3 lata miejscem spotkania ŚDM jest wybierane miejsce, do którego zapraszani są młodzi z całego świata. Natomiast co roku w Niedzielę Palmową młodzi ludzie zapraszani są na spotkanie do katowickiej archikatedry Chrystusa Króla.

Pierwsze spotkanie ŚDM odbyło się w Rzymie, następnie w Buenos Aires, Hiszpanii, czy w Polsce. Od 1997r., gdzie ŚDM odbyły się w Paryżu, zmieniono formułę. Wcześniej spotkania ŚDM odbywały się w ciągu dwóch dni, aktualnie pielgrzymi przebywają tydzień w wybranych diecezjach, a następnie przemieszczają się do miejsca, gdzie odbywają się wydarzenia centralne. Spotkanie końcowe ŚDM połączone z wizytacją Ojca Świętego odbywają się w sobotę i niedzielę.

Od 2001r. ŚDM mają swoje znaki, którymi są krzyż oraz ikona Matki Bożej. Od tego też  czasu znaki te są obecne w trakcie dni ŚDM, a w przerwie między ŚDM jest możliwość ich peregrynacji.

ŚDM są doświadczeniem radości kościoła i wiary. Każde ŚDM mają słowa przewodnie, które towarzyszą spotkaniom młodych ludzi. Polska, na rok 2016, stworzyła motto: Błogosławienie miłosierni.

II część – realizacja tematu zebrania

Po przybliżeniu historii ŚDM nastąpiła dyskusja. Stwierdzono jednogłośnie, że ŚDM są wielkim wydarzeniem, w którym żyjemy. Zastanawialiśmy się wspólnie w jaki sposób parafia może przygotować się do tych, którzy przyjadą. Jak mamy przygotować naszych parafian, którzy wybierają się na ŚDM? Oraz jak sami możemy się przygotować, jako parafianie.

Ks. Sławomir Tupaj krótko opowiedział w jaki sposób nasza młodzież przygotowywuje się do ŚDM. Jedną z ważniejszych idei było przybliżenie tych państw, gdzie odbywały się ŚDM. Pokazanie ich kuchni, kultury, przesłania papieża. Ks. Sławek sam stwierdził, że z homilii papieży można by stworzyć książkę, które warto przybliżyć młodym ludziom. Warto również zatroszczyć się o sprawy duchowe. Ks. Sławek przypomniał nam o przedstawieniu dotyczącym czwartego króla. Wspomniał również o spotkaniach w I soboty miesiąca, podczas których młodzież oprócz modlitwy, może wysłuchać konferencje, ma spotkania w grupach czy adoracje. Na zakończenie tych spotkań odbywają się nabożeństwa w kościele, na które są zapraszane również rodziny, które będą gościć pielgrzymów.

Ks. Sławek wspomniał również o programie L4, który ma na celu zgłoszenie się ludzi starszych, chorych, cierpiących, a chcących się modlić za ŚDM o stworzenie listy takich osób, by na koniec można było wręczyć papieżowi.

Planuje się również, aby nabożeństwa drogi krzyżowej były oparte an tekstach ŚDM.   

Młodzież z Morcinka odbędzie rekolekcje oparte o ŚDM, podczas których przewodniczący klas będą losować państwa, a następnie będą przedstawiać ich logo, mogą zaśpiewać hymn ŚDM.

Zaproponowano, aby młodzież rozniosła przed świętami kartki oraz paczki osobom chorym.

Ks. Proboszcz podziękował ks. Sławkowi za opiekę i mobilizację.

Podano również dni, kiedy parafia będzie gościć pielgrzymów (20-25.07). W piątek (22.07) popołudniu pielgrzymi wyruszą do Piekar Śląskich, natomiast w sobotę 23.07będą mieli spotkanie na Muchowcu w godzinach od 12-15. W niedzielę 24.07 zaproponowano dzień parafialny, podczas którego odbędzie się Msza św. o godz. 11:00, a po niej lunch z parafianami. Pani Dorota Hadam zaproponowała, aby każdy przyniósł dary stołu. Koordynować mają to grupy parafialne. Pozostałe dni pozostają do zagospodarowania.

W parafii ruszyły kursy języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Pan Jan Kocur wspomniał również o zaangażowaniu szafarzy podczas ŚDM w Krakowie. Pan Kocur, p. Kominek, p. Skolud będą odpowiedzialni za udzielanie komunii pielgrzymom podczas ŚDM.

III część –wolne głosy

Parafianie nadal apelują o regularne włączanie mat grzewczych w kościele, gdyż odczuwalna temperatura jest nadal niska.

Wysunięto propozycję zmiany miejsca celebransa, gdyż jest on źle widoczny przez niektórych parafian podczas sprawowanej Eucharystii. Wniosek ten został odrzucony, z powodów przepisów liturgicznych, które ustalają miejsce celebransa podczas sprawowania Mszy świętej.

Ostatni głos dotyczył przystosowania kaplicy św. Wawrzyńca, aby mogła odbywać się w niej całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Odpowiedzialny za projekt oddania do użytku całodziennego kaplicy jest p. Kostoń.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 maja 2016r.

Protokołowała Izabela Zmorzyńska-Gierczak

 

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 2.12.2015r.

Zebraniu, którego tematem było „Podsumowanie roku duszpasterskiego w parafii ”, przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który po przywitaniu wszystkich zebranych rozpoczął spotkanie modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawił porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

I część  - Formacyjna

Nowy rok duszpasterski rozpoczął się 29 listopada 2015r. Hasłem przewodnim jest „Nowe życie w Chrystusie”, a najważniejszymi wydarzeniami będą obchody Roku Miłosierdzia, 1050 rocznica chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Ksiądz proboszcz przypomniał zebranym najważniejsze informacje dotyczące okresu liturgicznego, który rozpoczyna każdy Rok Liturgiczny. Warto bowiem, przeżywając adwent wiedzieć, czemu on służy. Adwent to okres, który przygotowuje do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Dzieli się na dwie części: 1) do 16 grudnia – jest to przygotowanie do powtórnego  przyjścia Chrystusa, liturgia słowa wzywa w tym czasie do czuwania, nawrócenia, zmiany swojego życia. 2) od 17 grudnia liturgia przygotowuje do obchodów pamiątki pierwszego przyjścia Pana Jezusa na świat. Ksiądz proboszcz podkreślił, że mało kto o tym podziale adwentu pamięta, a przecież odpowiednie przygotowanie w nim ma służyć dobremu przeżyciu świąt. Proboszcz podkreślił, jak istotne zatem jest nasze uczestnictwo w mszach roratnich ku czci Maryi i, że jest to msza dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Przypomniał, że w tym okresie obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Dobrym rozwiązaniem, by mobilizować do udziału w Roratach są wszelkie konkursy szczególnie dla dzieci.

II część – realizacja tematu zebrania

Następnie ksiądz Nowara dokonał podsumowania minionego roku liturgicznego. Przypomniał najważniejsze wydarzenia tj.: peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży, zorganizowanie w parafii Seminarium Odnowy Wiary, którego pokłosiem jest powstanie nowej grupy parafialnej tzw. Wspólnoty Dorosłych, marsz Jana Pawła II, rekolekcje parafialne w Kokoszycach, w których uczestniczyło 60 parafian, koronka na ulicach miast, wprowadzenie relikwii świętego Antoniego. Powyższe wydarzenia, jak podsumował proboszcz, pozostawiły trwały pozytywny ślad w naszej parafii.

Niestety ksiądz Nowara wspomniał również o sprawach, które napawają troską kapłanów. Od jakiegoś czasu gwałtownie spada ilość rozdzielanych komunii świętych i w stosunku do roku ubiegłego jest to aż o 6000 mniej. Przyczyn tego zjawiska można wg proboszcza dopatrywać się między innymi w spadku ilości wiernych uczęszczających regularnie do kościoła, a także we wzroście liczby konkubinatów czy związków cywilnych. Proboszcz podkreślił, że w czasie duszpasterskich odwiedzin rodzin zawsze prowadzone są rozmowy z wiernymi motywujące do zmiany życia. Nasuwa się pytanie, dlaczego wielu rezygnuje z komunii świętej? Prawdopodobnie wciąż brakuje świadomości, czym komunia święta jest, dlatego nieustannie warto zwracać uwagę na wartość, jaka płynie z sakramentu Eucharystii.        

III część – informacja i wolne głosy

Ksiądz proboszcz przekazał informację, że od 8 grudnia obowiązywać będzie nowe prawo procesowe związane z unieważnianiem małżeństw. W ewidentnych sprawach proces będzie trwał 45 dni. Przedstawione zostały pokrótce wyzwania nowego roku liturgicznego. Proboszcz poinformował, że trwa peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach naszej parafii. Do tej pory zgłosiło się zaledwie 11 rodzin. Pani Dorota Hadam zauważyła, że warto przypomnieć wiernym, co oznacza słowo peregrynacja i przybliżyć jej znaczenie. 

Ksiądz Nowara przekazał także informacje dotyczące organizacji Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. Niepokoi fakt, że wciąż niewielu chętnych jest wśród młodych naszej parafii do udziału w tym wydarzeniu. Należy zatem propagować ideę tego przedsięwzięcia wśród młodzieży.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 8 lutego 2016r.

Protokołowała Dorota Hadam

 

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 29.09.2015r.
Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawiony został porządek zebrania. Ksiądz proboszcz odczytał protokół z poprzedniego spotkania PRD.
I część - Formacyjna
Spotkanie rady poświęcone było tematowi: „Rok Miłosierdzia w Kościele i parafii”. W czasie Wielkiego Postu został ogłoszony przez papieża Franciszka „Rok Miłosierdzia”, który będzie trwał w Kościele od 8 grudnia do 20 listopada.
Refleksjom członków PRD towarzyszyły słowa Ojca Świętego Franciszka zawarte w liście Papieża, w którym Ojciec Święty wyraził pragnienie, by „nadchodzący Jubileusz Miłosierdzia był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, dotknięciem Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a jego świadectwo stawało się bardziej skuteczne”. Papież zwrócił w swym liście uwagę na miłosierdzie, które płynie z serca Jezusa na cały świat. Papież Franciszek pragnie, aby każdy bez wyjątku doświadczył Bożego Miłosierdzia Ojca, który „przyjmuje i przebacza” każdy grzech. W tym szczególnym czasie wierni będą mogli przeżyć i uzyskać odpust poprzez odbycie pielgrzymki do Drzwi Świętych otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie.
Papież Franciszek często w swych wypowiedziach podkreśla, że „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem człowiekowi, to człowiek męczy się proszeniem o przebaczenie”. Miłosierdzie chrześcijańskie to miłosierdzie, które ma głęboki sens, dlatego warto wprowadzić liturgię pokutną jako coś istotnego w Kościele. Prawda o Miłosierdziu to najważniejsza prawda ewangelizacji.
Rok Miłosierdzia to dla wszystkich chrześcijan okazja, by zastanowić się, czym jest miłosierdzie.
Ojciec Święty podkreśla wielokrotnie, że doświadczenie miłosierdzia to moment odpuszczenia grzechów. Jest to zatem celebracja jedności człowieka z Bogiem.
Dla wielu spowiedź jest sakramentem upokorzenia, poniżającym człowieka, jednak trzeba podkreślić za Ojcem Świętym, iż jest to sakrament odzyskiwania poczucia własnej godności, koncentracja na godności człowieka.

Ksiądz proboszcz podkreślił, jak ważny będzie to czas dla każdego. Członkowie PRD rozważali, jakie kroki można podjąć w naszej parafii w związku z Rokiem Miłosierdzia.
Pan Bogusław Meiksner zachęcił do przeczytania bulli papieskiej „Misericordiae vultus” na Rok miłosierdzia.
Papież między innymi porusza w niej kwestię odpustów.
Pan Jan Krawczyk zaproponował, by Rok Miłosierdzia połączyć z misjami w parafii, tym bardziej, że w bulli papież również zachęca do przeżywania misji. Księża mają być misjonarzami miłosierdzia.
Pan Ireneusz Kominek zasugerował, by zorganizować spotkania dotyczące sakramentu pojednania, podczas których odprawiane byłyby nabożeństwa pokutne.
Pan Roman Wycisk zaproponował, by pogłębić znajomość „Dzienniczka siostry Faustyny”, a przesłania w nim zawarte uczynić podstawą comiesięcznych homilii wokół tematu Miłosierdzia Bożego.
Członkowie Rady Parafialnej uznali za istotne, by podczas niedzielnych kazań przybliżyć parafianom i wytłumaczyć, czym jest odpust zupełny, co to jest czyściec.
Dobrą praktyką jest odmawiana w trzeci piątek miesiąca dla wszystkich chętnych Koronka do Bożego Miłosierdzia, jednak członkowie rady podkreślali, że tradycyjna godzina 15.00 jest zbyt wczesną dla pracujących parafian. Aby umożliwić wiernym poznanie orędzia miłosierdzia, trzeba dostosować termin do możliwości jak najszerszej grupy osób.
Pan Jan Kocur zaproponował, by połączyć Koronkę ze mszą świętą.
Ksiądz proboszcz chciałby zorganizować parafialną pieszą pielgrzymkę do wyznaczonego miejsca pielgrzymowania w diecezji.
Dobrym sposobem na świętowanie Jubileuszu Miłosierdzia byłaby również peregrynacja relikwii św. Faustyny po rodzinach parafii przez cały Rok Miłosierdzia.
Na spotkaniach poszczególnych grup parafialnych odbywać się mogą rozważania „Dzienniczka” św. Faustyny.
Dużą część spotkania pochłonęły członkom PRD rozważania i propozycje inicjatyw związanych z otwarciem się na osoby zamieszkujące na terenie parafii, które Bożego Miłosierdzia nie doświadczają, które żyją w warunkach trudnych, które poniekąd zamknęły się na działanie Bożego Miłosierdzia.
Wśród propozycji, które rozważano, znalazły się następujące sugestie:
- połączenie Roku Miłosierdzia z założeniem grupy charytatywnej w parafii,
- przeprowadzenie akcji na wzór ‘światełka w familoku”,
- roznoszenie podczas odwiedzin duszpasterskich folderów informujących o Bożym Miłosierdziu.
Ksiądz Dariusz podkreślił, że kolęda jest bardzo dobrym czasem na zebranie informacji o potrzebach parafian.
Ksiądz Proboszcz podsumował te rozważania i zapowiedział, że będą one jeszcze dyskutowane w gronie kapłanów, a na następnym spotkaniu, przedstawione zostaną te - możliwe do realizacji.
Pan Bogusław Meiksner przedstawił obecnym problem dwóch rodzin uchodźców z Syrii zamieszkujących w Chorzowie i zwrócił się do wszystkich chętnych z prośbą o pomoc materialną dla nich.

Na końcu ksiądz proboszcz poinformował o łasce wynikającej z Jubileuszu Miłosierdzia w kwestii grzechu aborcji. Generalnie prawo kościelne mówi o ekskomunice dla osób, które dopuściły się tego grzechu. Rozgrzeszenia może udzielić biskup, a każdy kapłan tylko w określonych sytuacjach, okolicznościach tj. np.: misje, spowiedź generalna. W Roku Miłosierdzia papież zezwolił na udzielanie rozgrzeszenia z tego grzechu wszystkim kapłanom, co świadczy o szczególnym okresie łaski.

Sprawy bieżące:
• Ksiądz Darek podziękował wszystkim za pomoc przy rozwieszeniu plakatów informujących o istniejących grupach parafialnych, a także o zawiązaniu się tzw. grupy dorosłych i dodatkowym kręgu oazy rodzin.
• Ksiądz proboszcz przypomniał o kolejnym spotkaniu dla młodzieży przygotowującej się do wyjazdu na ŚDM, zachęcił do motywowania młodych ludzi, by wzięli udział w tym wydarzeniu.
• Kolejne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej planowane jest na 2 grudnia 2015r.

Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez księdza proboszcza.

Protokołowała Dorota Hadam

 

Protokół z Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 25.05.2015r.

Zebraniu przewodniczył ks. Andrzej Nowara, który przywitał wszystkich członków rady parafialnej. Po modlitwie brewiarzowej nastąpiło odczytanie protokołu z 19.02.2015r.

I część - formacyjna
Tematem spotkania było „Duszpasterstwo dorosłych w parafii”. Ksiądz proboszcz przybliżył krótką historię kształtowania się duszpasterstwa. Jednym z celów duszpasterstwa jest troska o zbawienie dusz. Biblijny obraz duszpasterstwa to pasterz i jego owce.
Podstawowym miejscem, w którym uobecnia się duszpasterstwo, jest parafia. To w niej powinny rodzić się grupy dla dorosłych i starszych parafian. Po parafii, miejscem obecności duszpasterstwa mogą być audycje w radiu, czy w telewizji, które powinny informować
i troszczyć się o zbawienie słuchaczy Słowa Bożego. W naszej diecezji jest również duszpasterski telefon zaufania w Katowicach, który służy pomocą diecezjanom.
W naszej parafii duszpasterstwo dorosłych znajduje swoje odzwierciedlenie w grupach przyparafialnych, tj.: Krąg Biblijny, Legion Maryi, Katecheza Dorosłych, Franciszkański Zakon Świeckich, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Rycerze Kolumba, Oaza Rodzin. Oprócz stałych grup, które są obecne przy parafii, odbyły się również spotkania dla dorosłych, które miały określoną ilość spotkań. Można do nich zaliczyć: Wieczór Uwielbienia, Seminarium Odnowy Wiary oraz Projekt Prawda. Po zakończeniu Seminarium Odnowy Wiary zrodził się pomysł powołania Wspólnoty Dorosłych.
Po przytoczeniu informacji dotyczących duszpasterstwa osób dorosłych przez księdza proboszcza nastąpiła dyskusja. Członkowie PRD podzielili się między sobą sytuacją, jaka panuje obecnie w niektórych grupach przyparafialnych.
Problem, jaki pojawia się w parafii to duży wachlarz wyboru grup dla dorosłych, ale niestety są one mało liczne. Na przykładzie Legionu Maryi, stwierdzono, że bardzo ciężko i trudno jest zachęcić dorosłych do uczestniczenia w grupie. Ostatnia osoba, która przystąpiła do tej grupy, przybyła ok. 2 lat temu. Jest to smutne, że ludzie nie czują potrzeby przyłączenia się do grup, bądź wręcz przeciwnie nie mają czasu. Niektórzy boją się, że nie będzie dla nich miejsca w nich, albo nie podołają dodatkowym obowiązkom.
Pozytywnym akcentem, jaki jest obecny w naszej parafii to nieformalna grupa osób, które modlą się za dzieci nienarodzone. Zapewniają oni wsparcie modlitewne.
Członkowie zaproponowali również, aby uściślić więź duszpasterską między kapłanami naszej parafii z parafianami. Zauważono próby nawiązania takiej więzi ze strony księdza proboszcza, który po Mszach Świętych często rozmawia z parafianami. W naszej parafii miejscem, nawiązania tej więzi stała się również parafialna kawiarenka, w której można spotkać się i porozmawiać. Zauważono, że również wikariusze naszej parafii korzystają z tej formy spotkania z parafianami. Pan Bogusław Meiksner zaproponował, aby każda grupa zastanowiła się jaka jest jej formacja, jakie ma wady i zalety. Każda grupa powinna otworzyć się na nowe osoby, stworzyć miejsce dla ogólnej, otwartej formacji. Następnym pomysłem, który powinien pomóc w „reklamie” grup parafialnych jest częste głoszenie zaproszenia z ambony, które zachęci parafian do uczestniczenia w grupach. Zaproponowano również zrobić plakaty czy ulotki, które rozreklamowałyby grupy parafialne.

II część – sprawy bieżące
Za sprawę bieżącą uznano sprawę syryjskich chrześcijan, którzy uciekają ze swej ojczyzny na skutek zamieszek. Zadano sobie pytanie, czy my jako parafia możemy się włączyć w pomoc tym ludziom. Członkowie odpowiedzieli pozytywnie na to pytanie, ale zaznaczyli, że jest to możliwe w ramach działalności charytatywnej.
Spotkanie PRD zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez księdza proboszcza. Następny termin spotkania PRD ustalono na czas po wakacjach.

 

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 19.02.2015r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który przywitał wszystkich członków PRD. Nastąpiło odczytanie sprawozdania z 25.11.2014r.

I część – formacyjna
Tematem części formacyjnej była: „Działalność charytatywna”. Ksiądz Andrzej Nowara przybliżył członkom PRD problem działalności charytatywnej. Pouczył, że działalność charytatywna miała swoje początki już w IV w., tworzono już wtedy szpitale, domy opieki i przytułki, które miały służyć ludziom. W naszej parafii również rozwija się działalność charytatywna. Przejawia się ona w następujących formach pomocy:
• kuchnia wydająca codziennie posiłki dla najuboższych,
• wigilia organizowana przez naszą parafię razem ze Związkiem Górnośląskim,
• spotkania osób starszych,
• pomoc doraźna – paczki świąteczne dla chorych i rodzin wielodzietnych.
Mimo, że w parafii jest prowadzona działalność charytatywna, członkowie PRD wspólnie podjęli decyzję, że warto utworzyć w parafii zespól charytatywny, który byłby odpowiedzialny za dotarcie do osób, które potrzebują pomocy. Narodziły się również pomysły, które pomogłyby w znalezieniu osób potrzebujących, np. skrzynka potrzeb (pomocy), tablica informacyjna dot. pracy, którą mogą zaproponować parafianie, jak również pomoc starszych uczniów i studentów, którzy mogliby udzielać korepetycji. Wspólnie stwierdziliśmy, że najpierw trzeba coś z siebie dać, a nie narzekać i patrzeć na problemy z boku.

II część – sprawy bieżące
Parafianie bardzo pozytywnie wyrażali się nt. homilii, która jest głoszona z górnej ambony. Pojawiła się prośba, ażeby rozesłanie odbywało się z bardziej widocznego miejsca. Nie jest to jednak możliwe z powodu zasad liturgicznych, które ściśle określają miejsce rozesłania.
W naszej parafii rozpoczęło się Seminarium Odnowy Wiary. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem wśród parafian. Spotkania odbywają się od 18.02.2015r.
Wystąpił również problem z ogrzewaniem, które nie spełnia wymogów parafian. Ludzie narzekają na zimno w kościele.
Wystąpiono z propozycją, aby osoby, które posiadają zdjęcia z pierwszej komunii świętej, mogły je udostępnić, w celu zrobienia wystawy związanej z rocznicami.
Następny termin zebrania PRD zaproponowano na 25.05.2015r.

 

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 25.11.2014r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawiony został porządek zebrania. Pan Bogusław Meiksner odczytał sprawozdanie ze spotkania Zespołu roboczego ds. wypracowania zasad i form pracy PRD.

Sprawozdanie ze spotkania Zespołu roboczego
ds. wypracowania zasad i form pracy Parafialnej Rady Duszpasterskiej
parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śląskiej Wirku

Zespół w składzie:
Monika Meiksner, Ireneusz Kominek, Dorota Hadam, Barbara Labus, Urszula Lasota, Bogusław Meiksner, Janina Poliwoda, Ks. Sławomir Tupaj i Ks. Dariusz Wroński;
pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Andrzeja Nowary w podsumowaniu całości działań podjętych od chwili swojego powołania zebrał się na spotkaniu w dniu 02.10.2014 r. i ustalił co następuje:
1. Spotkania główne Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zwoływane przez Księdza Proboszcza obligatoryjnie w miesiącach: wrześniu, listopadzie, lutym i maju. Ze względu na spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego najbliższe posiedzenie Rady w roku bieżącym odbędzie się w miesiącu listopadzie. O szczegółowym terminie zwołania Rady jej przewodniczący powiadomi wszystkich zainteresowanych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. W innych okresach Rada może być zwołana przez jej Przewodniczącego w przypadku gdy uzna to za niezbędne lub też na wniosek każdego z członków Rady jeśli wniosek ten zostanie przez jej Przewodniczącego uznany za uzasadniony.
3. Członkowie Zespołu zwrócili uwagę na konieczność przypominania wszystkim członkom Rady o obowiązku uczestnictwa w jej posiedzeniach i pracach. Zwrócili też uwagę na konieczność informowania grup i wspólnot posiadających swojego przedstawiciela w Radzie o jego powtarzającej się nieobecności na zwoływanych posiedzeniach.
4. Postanowiono, że sprawozdanie z posiedzenia Rady powinno być przekazane do wiadomości ogółu Parafian w terminie do 14 dni od daty posiedzenia i powinno zawierać pełną i rzetelną informację o aktualnych problemach duszpasterskich podniesionych przez Radę w czasie jej posiedzenia. Wypełnienie tego postulatu powierzono powołanym sekretarzom: Izabeli Zmorzyńskiej i Dorocie Hadam.
5. Ustalono, że każde z posiedzeń Rady będzie w swym zasadniczym rdzeniu poświęcone jednemu głównemu tematowi duszpasterskiemu wybranemu przez Przewodniczącego spośród wcześniej przekazanych i zasygnalizowanych mu przez członków Rady propozycji. Propozycje można przekazywać bezpośrednio Księdzu proboszczowi, telefonicznie lub mailem do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wyznaczony na spotkanie Rady. Przewodniczący jest zobowiązany do powiadomienia o wybranym temacie wszystkich członków Rady co najmniej tydzień przed datą posiedzenia.
6. W celu wypracowania konkretnych rozwiązań problemów duszpasterskich wyłaniających się z potrzeby chwili lub zgłoszonych w formie wolnych wniosków
w czasie posiedzenia Rady mogą być formowane i powoływane Zespoły spośród członków Rady chętnych i kompetentnych do przemyślenia i opracowania danego zagadnienia. Przygotowane w ten sposób opracowanie należy zgłosić Przewodniczącemu Rady, by po jego akceptacji mogło być zaprezentowane na najbliższym możliwym posiedzeniu. Prace Zespołów odbywają się na zasadach określonych przez ich członków. W pracach zespołów mogą brać udział także osoby spoza Rady, jeśli cały Zespól uzna ich uczestnictwo za pomocne i wskazane.

I część - Formacyjna
Na wstępie ksiądz proboszcz przytoczył słowa Ojca Świętego Franciszka na temat komplementarności mężczyzny i kobiety. Papież podkreślił, że „w naszych czasach małżeństwo i rodzina są w kryzysie. U podstaw małżeństwa i rodziny stoi wzajemne uzupełnianie się małżonków, zaś rodzina jest pierwszą szkołą życia społecznego i najwyższych wartości”. Ks. Nowara posłużył się także słowami papieża wygłoszonymi do włoskich lekarzy, gdzie Pasterz Kościoła wypowiadał się na temat aborcji, eutanazji i in vitro. W swej wypowiedzi Ojciec Święty zdecydowanie odrzucił „wykorzystywanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych”. Zauważył, że mimo postępu medycyny można dostrzec w obecnych czasach mniejszą zdolność do troski o człowieka. Aborcja i eutanazja to zamach na życie ludzkie.
Przytoczone wypowiedzi Papieża stały się podstawą rozważań członków PRD na temat: Rodzina – Kościół Domowy (przekaz wiary i przygotowanie do sakramentów).
Dyskusję rozpoczął ks. Proboszcz, który zaznaczył, że podstawą do udzielenia chrztu dzieciom jest wyznanie wiary przez rodziców i ich prośba o udzielenie sakramentu. W pierwotnym kościele chrzczono osoby dorosłe, obecnie zaś rodzice proszą o chrzest dla dziecka, sami zaś tym samym biorą odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do etapu, w którym ono samodzielnie i świadomie powie „wierzę”. To rodzice są pierwszymi katechetami swoich dzieci. Momentami w życiu osoby, kiedy Kościół jako wspólnota przychodzi z pomocą są sakramenty: Pierwsza Spowiedź, Komunia Święta, Bierzmowanie i Małżeństwo.
Tym, co obecnie przysparza naszej wspólnocie parafialnej wielu trosk, to sprawa I Komunii Świętej, a szczególnie Wczesnej Komunii. Od dawna w naszej parafii Wczesna Komunia cieszyła się popularnością. Od kilku lat bardzo się to zmieniło. Obserwujemy nagły spadek zainteresowania rodziców. W roku 2014 tylko sześcioro dzieci przygotowało się do Wczesnej Komunii. Podczas dyskusji poszukiwano przyczyn takiego stanu. Wśród nich wymieniono:
- potrzebę większego zaangażowania się rodziców w przygotowania – uczestnictwo w katechezie przy parafii łącznie przez trzy lata,
- konieczność zaangażowania się w przygotowania i pomoc innych członków rodziny np. dziadków ze względu na pracę zawodową rodziców,
- istnienie przeszkody w przystąpieniu do komunii rodziców wraz z dzieckiem,
- chęć zepchnięcia wychowania religijnego na szkołę – katechetów,
- mała dojrzałość dzieci,
- hierarchia wartości – obecnie dzieci mają w tygodniu treningi, języki obce, basen – brakuje miejsca na kształcenie religijne.
Pan Bogusław Meiksner podkreślił, że Wczesna Komunia dziecka jest obrazem współczesnej religijności rodzin. Skończyło się pokolenie rodziców, którzy żywo realizują swoją wiarę, mało żyją religią. Jednym z głównych założeń Synodu była pomoc osobom, którzy utracili wartość wiary. Kościół i rodzina wzajemnie się zazębiają. Jeśli odnawia się Kościół, odnawia się i rodzina. Dobrze, jeżeli rodzina będzie miała oparcie we wspólnocie Kościoła. Rodzina musi poczuć w Kościele swoje miejsce, swoją ważność.
Członkowie PRD podkreślali zgodnie, że na Wczesną Komunię decydowały się od lat rodziny żyjące wiarą. Czyżby zatem spadek ilości dzieci przystępujących do niej świadczył o spadku ilości rodzin żyjących wiarą?
Pan Jan Krawczyk zauważył, że być może nie ma jednej przyczyny takiego zjawiska. Obniżył się wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej i możliwe, że rodzicom trudno pogodzić dwa „duże” obowiązki.
Wśród zadań wytyczonych przez Synod również znalazła się kwestia przywrócenia Wczesnej Komunii Świętej. Ważne, aby pochylić się nad tym problemem i wypracować konstruktywne wnioski.
Zgodnie zauważyliśmy, że problem dotyczy małej znajomości rodzin we wspólnocie Kościoła. Przecież od chrztu dziecka do jego Komunii mija wiele lat. Nie wiadomo, co się w tym czasie dzieje z rodzinami? Jeśli rodzina nie praktykuje – jej wiara nie jest żywa – zagrożona jest Komunia Święta. Zatem i Kościół powinien wykazywać zdecydowanie większe zainteresowanie swoimi wiernymi, troszczyć się o nich jak matka troszczy się o dziecko niezależnie od tego czy ono sygnalizuje swe potrzeby czy też nie.
Podczas dyskusji generowano pomysły, jakie działania podjąć, by poprawić kwestię Wczesnej Komunii Świętej. Wśród nich znalazły się następujące propozycje:
- uświadamianie sensu i celu Wczesnej Komunii, gdyż wiele zależy od wiedzy,
- pomoc w organizacji (opieka nad dziećmi młodszymi – rodzeństwem, lepsze dostosowanie terminu lekcji religii przy kościele),
- promocja – rzetelna informacja,
- świadectwa tych, którzy uczestniczyli we Wczesnej Komunii, np. podczas niedzielnej Eucharystii,
- podjęcie działań w Kościele, które „zakotwiczą” w nim rodziny,
- „pilotowanie” rodzin od momentu chrztu dziecka,
- stworzenie „przyjaznej” mszy dla małych dzieci np. o 11.00.

Na koniec naszych rozważań pan Jan Kocur wysunął propozycję uświadomienia wiernych w kwestii stanowiska Kościoła wobec aborcji, eutanazji, in vitro np. w formie katechezy.
Sprawy bieżące:
• Podczas odwiedzin duszpasterskich (kolędy) kapłani rozdają wiernym broszury o roli Słowa Bożego zachęcające do rozważania Pisma Świętego, a także ulotki informujące o mszy świętej w intencji mieszkańców z danego osiedla.
• Od 18 lutego 2015 r. przez 10 kolejnych śród w naszej parafii będą odbywać się spotkania w ramach Seminarium Odnowy Wiary.
• 6 stycznia 2015r. w naszej parafii odbędzie się peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży.
• Rekolekcje trzeźwościowe w naszej parafii odbędą się w dniach 13 – 15 marca 2015r.
• Kolejne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej planowane jest na 19 II 2015r.

Protokołowała Dorota Hadam

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 23.06.2014r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD. Zebranie rozpoczęło się od modlitwy brewiarzowej.
Spotkanie było poświęcone podsumowaniu roku formacyjnego. Ksiądz proboszcz poinformował nas, że w tym roku więcej młodzieży wyjedzie na rekolekcje wakacyjne oraz, że więcej chłopców w tym roku przystąpiło do grupy ministrantów. Pozytywnym aspektem był również wysłany mail przez jedną z nauczycielek ze szkoły podstawowej, w którym podziękowała za bardzo dobrze przygotowane rekolekcje dla dzieci. Niestety pojawił się również problem, którym jest chór. Dyrygent chóru podziękowała za pracę, natomiast samych chórzystów zostało niewielu. Pozytywnym aspektem jest również comiesięczna Msza Św. w intencji rodzin. Kolejnym punktem spotkania było omówienie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. Ksiądz proboszcz oznajmił, że zdecydował się przyjąć 50 osób, które przez tydzień będą mieszkać w naszej parafii. Zostaliśmy również poinformowani o tym, że powstało Parafialne Centrum ŚDM, do którego należą: Natalia Adamczyk, Edyta Brożek, Piotr Skutela, Konrad Szydło oraz Aleksandra Żelosko. Podczas ŚDM pomiędzy dekanatami będzie wędrował krzyż razem z ikoną. Kolejnym, jednym z ważniejszych punktów obrad było podsumowanie pracy z bierzmowańcami naszej parafii. Krótką informację na ten temat podał ks. Sławomir, który był opiekunem tej grupy. Opowiedział krótko o odbytym wcześniej spotkaniu z animatorami, którzy prowadzili grupy bierzmowańców. Ustalono na nim, że powinno się zwiększyć dyscyplinę wśród młodzieży oraz wstępny termin spotkań wszystkich grup bierzmowańców na każdy II piątek miesiąca. Ostatni punkt, który został podjęty omówieniu podczas zebrania dotyczył nowej ewangelizacji. Razem z księdzem proboszczem zastanawialiśmy się, w jaki sposób budować nową ewangelizację w naszej parafii i, w którą stronę iść, by przyniosło to w przyszłości owoce. Wypowiedzi były różne. Wspólnie stwierdziliśmy, że powinniśmy korzystać z tego co jest, by ubogacić już to co istnieje w naszej parafii (przykładem jest coroczny festyn rodzinny organizowany przez Rycerzy Kolumba), jednak nie znaczy to, aby na tym poprzestawać i nie robić nic w kierunku dążenia do doskonałości. Jednak przemianę trzeba zacząć od Samej Rady Parafialnej, by praca jaką podejmujemy podczas zebrań przyniosła owoce, a nie była ona tylko „towarzyskim spotkaniem”. Wspólnie stwierdzono, że warto utworzyć grupę składającą się z kilku osób, które w sposób nieprzymuszony na czele z księdzem proboszczem wypracują metodę dalszej współpracy PRD. Do tej grupy należą: Bogusław Meiksner, Ireneusz Kominek, Monika Meiksner, Barbara Labus, Urszula Lasota oraz Dorota Hadam. Były również propozycje, aby zaprosić na jedno ze spotkań teologa WTL, aby pomógł rozwiązać problemy, wskazał drogę ich pokonania.
Spotkanie skończyło się modlitwą oraz błogosławieństwem księdza proboszcza.

Izabela Zmorzyńska

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 10.03.2014r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.
Zebranie rozpoczęło się od modlitwy brewiarzowej. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy dotyczące nowej ewangelizacji. Po krótkim przedstawieniu czym jest nowa ewangelizacja, czego dotyczy, nastąpiła dyskusja. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego ludzie mają problem z relacją z Bogiem (dlaczego od niego odchodzą) oraz, jak ewentualnie w dzieło ewangelizacji możemy się włączyć w naszej wspólnocie.
Powodów odchodzenia od Boga podaliśmy sporo. Przypomnieliśmy sobie sprawozdanie księdza proboszcza dotyczące statystyk. Zostało podane, że tylko 30 % wiernych uczestniczy w niedzielnych Mszach św. w naszej parafii, natomiast 70% wiernych wpuszcza księdza w czasie odwiedzin duszpasterskich. Zastanawialiśmy się w tym miejscu dlaczego tak jest. Doszliśmy do wniosku, że jednym z wielu czynników może być to, iż parafianie chętnie uczestniczą w Eucharystii w ościennych parafiach, jest to spowodowane bliskością położenia innej parafii bliżej miejsca zamieszkania, jak również „krótszą” Mszą św. Powodem jest również to, że ludzie twierdzą, iż nie rozumieją Mszy św.
Aby włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji, jednogłośnie stwierdzono, że podstawą jest MODLITWA. Również w naszej parafii od paru tygodni modlimy się o dzieło nowej ewangelizacji. Następnie głosy były podzielone. Padały m.in. takie propozycje jak: zaproszenie ludzi na eucharystię, a nie nachodzenia ich, poprawa nagłośnienia w naszym kościele, podniesienie poziomu, aby dzieci i młodzież mogli dostać najwyższą jakość naszej wiary, czynne włączenie się w działalność szkoły oraz promowanie zdolności młodzieży, poprzez spektakle, które przygotowują w ramach szkolnych programów.
Spotkanie skończyło się modlitwą oraz błogosławieństwem księdza proboszcza.

Izabela Zmorzyńska

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 08.10.2013r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto modlitwą brewiarzową.
I część - Formacyjna
Ksiądz proboszcz przywołał naczelne hasło Światowych Dni Młodzieży „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, które stało się podstawą rozważań nad stanem duchowym naszej parafii. Ksiądz Nowara podkreślił, że każdy z nas wezwany jest do apostolstwa, do ewangelizacji.
W różnych krajach chrześcijańskich obserwuje się brak życia ewangelicznego. Pierwszą przestrzenią apostolstwa jest własne środowisko – rodzina, miejsce pracy, parafia. Często myślimy o ewangelizacji dalekich krajów, a przecież każdy jest misjonarzem w swoim środowisku. W naszej parafii niestety w cotygodniowej niedzielnej mszy świętej uczestniczy zaledwie 30 procent parafian. A przecież chrześcijanin, żyjąc na co dzień Chrystusem, daje o nim świadectwo – pociąga do Niego innych. W ostatnich latach wykształciło się hasło „wierzący – niepraktykujący”. Czy jednak da się wierzyć i nie praktykować? Tylko świadectwo każdego z nas może pociągać, ale i odciągać od Boga! Wiary przecież nie da się oderwać od tego, co dzieje się wokół nas. Przesłanie ze spotkania młodzieży z papieżem jest więc aktualne i stanowi wyzwanie dla nas wszystkich. Nasza postawa ma być jednoznaczna – to dla Boga kształtujemy swoje środowisko bliższe i dalsze.
Wielu z nas głęboko w sercu leży katolickie wychowanie młodego pokolenia. Zastanawialiśmy się, czy papież Franciszek będzie autorytetem dla młodzieży. Są przecież katolicy, którzy w Ojcu Świętym widzą wielkiego reformatora Kościoła. Domagają się „poluzowania” pewnych reguł. W wielu wypowiedziach medialnych słychać manipulowanie słowami papieża Franciszka. To niepokojące zjawisko. Obecny na spotkaniu ksiądz Dariusz ze smutkiem stwierdził, że współczesna młodzie niewiele interesuje się słowami papieża.
Należy pamiętać, że niezależnie od czasów EWANGELIA wciąż wzywa o głoszenia Jezusa. A Kościół to taka instytucja, która ma zarażać swoją ewangelicznością.
Ojciec Święty – Franciszek – jak podkreślił ksiądz proboszcz – trzyma się nauki Kościoła, bo jest „wiernym synem Kościoła’. Niczym zatem jego przesłanie nie różni się od poprzedników. On po prostu mówi w inny sposób – otwarty, bezpośredni i tym samym wskazuje na sposób ewangelizacji. Franciszek ma inne doświadczenie stad inny język przekazu –bardziej prosty, dosadny, nie obawiający się tematów kontrowersyjnych. Otwartość papieża sprawia, że jest odbierany w otwarty sposób. Nasze dzielenie się podsumowaliśmy stwierdzeniem, że należy pracować na zasobach i wykorzystywać, a nie zaprzepaścić tych 30 procent ludzi praktykujących.

II część – Duszpasterska
W niedzielę Chrystusa Króla kończy się ROK WIARY.
Nadal prowadzone są katechezy liturgiczne przed mszami, niestety uczestniczy w nich niewielu wiernych. Aby zaakcentować zakończenie Roku Wiary zaproponowaliśmy kiermasz książki religijnej.
Przed Bożym Narodzeniem w sklepach sieci Biedronki zostanie przeprowadzona zbiórka żywności, która rozprowadzimy wśród potrzebujących naszej parafii. Koordynatorami akcji zostaną Rycerze Kolumba.
Ksiądz biskup wydał dekret o powołaniu przy parafiach Parafialnych Rad ds. ekonomicznych, składających się z 4 członków – księdza proboszcza oraz 3 wiernych posiadających kompetencje w normach prawnych i ekonomicznych. Zadaniem tej rady będzie sporządzenie corocznego sprawozdania finansowego zawierającego miedzy innymi informacje o inwestycjach, planach i wydatkach parafii. Kadencja takiej rady trwa 3 lata, a jej członkowie mogą w niej zasiadać maksymalnie przez 2 kadencje. Rada obradować będzie co najmniej 2 razy w roku, by wspierać proboszcza w podejmowaniu zadań inwestycyjnych.
W ostatnim czasie w parafii ukończono prace związane z remontem i wymianą witraży za kwotę 80 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy otrzymaliśmy z miasta. Do zapłaty do kwietnia pozostało 50 tysięcy. Dalsze prace przewidziano dopiero w 2015 roku. Do tego czasu podejmowane będą inwestycje związane z ogrzewaniem ławek oraz ociepleniem stropu.
W czasie tegorocznej kolędy pomagać będzie ks. Franciszek Zając ze względu na szybko przypadające ferie zimowe.
Niepokojem napawa radykalny spadek ilości wiernych przystępujących do komunii świętej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się rekolekcje trzeźwościowe, które zgromadziły wielu uczestników. Wyrazili oni zadowolenie z czasu spędzonego z Bogiem.
Dorota Hadam

Protokół z zebrania Parafialnej RadyDuszpasterskiej w dn. 04.02.2013r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz katechetów.

Zebranie  rozpoczęło się od modlitwy różańcowej. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy dotyczące II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Ksiądz proboszcz przybliżył zebranym czym jest synod, kto może go zwoływać oraz jakie zostały powołane komisje.

Celem spotkania było utworzenie parafialnego zespołu synodalnego. Dlatego też wszyscy przybyli zostali zapoznani z Instrukcją dotyczącą powołania zespołów synodalnych w parafiach. W skład parafialnego zespołu synodalnego wchodzą: członkowie PRD, nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz katecheci, jak również mogą to być najwyżej 3 inne osoby z parafii. Zadaniem parafialnego zespołu synodalnego będzie praca nad zagadnieniami, które przekaże Komisja Główna Synodu Diecezjalnego.

Po krótkim zapoznaniu nastąpiło głosowanie dotyczące wybrania osób do Prezydium Zespołu, które będą reprezentować naszą parafię. Zastępcą przewodniczącego został – p. Ireneusz Kominek, sekretarzem – p. Bogusław Meiksner, członkiem Izabela Zmorzyńska

Spotkanie skończyło się modlitwą  oraz błogosławieństwem księdza proboszcza.

  Izabela Zmorzyńska

 

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 29.11.2012r.

 Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.

 I część  - Formacyjna

 Spotkanie rozpoczęte zostało omówieniem najważniejszych założeń dotyczących zainaugurowanego w Kościele II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Otwarcia tego wielkiego dzieła dokonał Ks. abp Wiktor Skworc w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25. listopada br. o godzinie 12.00 w katowickiej katedrze. Kilku członków naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej było obecnych podczas uroczystości otwarcia , dlatego chętnie dzieliliśmy się tym przeżyciem w szerszym gronie. Relacje zawierały emocjonujące wrażenia dotyczące piękna liturgii, a także głębokie refleksje i oczekiwania wobec tak ważnego dzieła, jakim jest Synod. Jak powiedział jeden z uczestników spotkania – jest to „mocne otwarcie na działanie Ducha Świętego, nie tylko sprawa urzędnicza, lecz stan gotowości wszystkich w Kościele”. Jako członkowie rady parafialnej jesteśmy przekonani, że efekty Synodu w dużej mierze zależeć będą od sposobu i mocy zaangażowania się w owo dzieło członków wspólnoty Kościoła. Czujemy się szczególnie motywowani do podjęcia konkretnych prac, czy działań na rzecz Synodu.  Nasze dzielenie się podsumował ksiądz Proboszcz stwierdzeniem, że początek Synodu daje dużo nadziei. Nawiązał do ankiety, jaką nasi przedstawiciele wypełniali przed jego rozpoczęciem. Jest ona bowiem bardzo spójna z wynikami i opracowaniem ogólnym, a zatem tematy nam bliskie będą poruszane podczas prac zespołów synodalnych.

 Modlitwa brewiarzowa zakończyła część formacyjną spotkania.

  II część – Duszpasterska

 11 października rozpoczął się ROK WIARY.

 Duszpasterze naszej parafii pragną podjąć wiele inicjatyw, by pobudzić wiarę w wiernych. Aby „obudzić” liturgię 10 minut przed  każdą Eucharystią (oprócz godz. 17.00 – ze względu na nieszpory) odbywać się będą katechezy dotyczące obrzędów mszy świętej.

 W związku z pojawiającymi się wśród wiernych głosami o przywrócenie sumy parafialnej, zastanawiano się nad tą propozycją. Ksiądz proboszcz zauważył, że potrzebnych jest na takiej mszy świętej co najmniej 10 ministrantów. Zaproponowano, aby zebrać tzw. starszych ministrantów do pełnienia służby przy ołtarzu . Kwestia ta wymaga jeszcze czasu i dopracowania.

 W związku z wnioskiem o wprowadzenie koniecznych zmian w postawach liturgicznych podczas Eucharystii poproszono księży wikarych, aby tematy z tym związane zostały poruszone jako pierwsze w cyklu 30 katechez omawianych przed każdą mszą.

 Kolejnym wydarzeniem w przeżywaniu Roku Wiary będzie czuwanie nocne organizowane podczas adwentu.

 Ksiądz Proboszcz zapowiedział także pojawianie się billboardów dotyczących przeżywanego czasu w Kościele.

 Zwrócono także uwagę na dobre przygotowanie mszy świętej dla dzieci, a także na umiejętne czytanie podczas Liturgii Słowa. Jest to ważne i pomocne w przeżywaniu Eucharystii przez jej uczestników.

 Rozważano także ewentualne przesunięcie mszy świętej o godzinie 13.00 na godzinę 15.00. Członkowie PRD mieli podzielone głosy na ten temat. Niektórzy obawiają się tej zmiany w aspekcie utraty wiernych.

 Przedyskutowano także propozycję przekształcenia pomieszczenia w domu parafialnym po byłej kaplicy na kawiarenkę lub pomieszczenie audiowizualne służące do organizacji różnego typu spotkań, prelekcji, odczytów itp. Wiąże się to oczywiście z nakładami finansowymi dotyczącymi remontu tego pomieszczenia, jak i pomieszczeń koniecznych do jego funkcjonowania (np. WC).

 Zwrócono także uwagę na zaplanowanie w przyszłości remontu chrzcielnicy.

 Ksiądz Sławomir poinformował o planowanej przez grupę pielgrzymkową organizacji bezalkoholowej zabawy karnawałowej, z której dochód ma być przeznaczony na dofinansowanie pielgrzymki w roku 2013.

 W najbliższą sobotę i niedzielę po mszach świętych będzie prowadzona sprzedaż wieńców adwentowych oraz kartek świątecznych. Za sprzedaż odpowiedzialni będą członkowie grupy oazowej oraz Dzieci Maryi. Dochód przeznaczony zostanie na cele tych grup.

 Ksiądz Sławek poinformował także o przygotowanej ulotce „Uratuj swój adwent”, w której zamieszczona została celebracja rodzinna adwentu.

 Ponadto kapłan przekazał swój pomysł, który chce realizować wraz z młodzieżą podczas Roku Wiary – organizację wystaw poświeconych sakramentom.

 Po okresie kolęd planowana jest także projekcja filmu ewangelizacyjnego oraz zaproszenie dla parafian do zaangażowania się w różne wspólnoty przyparafialne.

 Ksiądz Dariusz zwrócił się z prośbą o pomoc w organizacji mszy roratnich.

 Ksiądz Proboszcz wyjaśnił także zmianę dotyczącą procesji wokół ołtarza podczas ofiarowania darów w czasie mszy świętej – jest ona podyktowana przywróceniem tradycji i jej znaczeniem symbolicznym.

 Sprawy gospodarcze:

 Ksiądz proboszcz poinformował członków PRD o zakończeniu I etapu renowacji witraży w naszym kościele.  Kwota poniesionych remontów to 90 tys. złotych, z czego 20 tys. stanowiła dotacja Urzędu Miasta. Kolejne raty spłacane będą na bieżąco przez kolejny rok.  W przyszłym roku planowane są kolejne prace w tym zakresie na kwotę 120 tys. złotych.

 W celu ogrzania kościoła został ocieplony strop folią termoizolacyjną, a przed świętami zostanie zamontowana instalacja elektryczna siedzeniowa w 8 pierwszych ławkach po obu stronach nawy głównej.

  III część – Wolne glosy

 •    Zaplanowano spotkanie opłatkowe na dzień 6 stycznia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dorota Hadam

 

 

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 11.09.2012r

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.

I część  - Formacyjna
Po odmówieniu modlitwy brewiarzowej zostały wręczone akty nominacyjne członka PRD osobom nieobecnym na pierwszym zebraniu. Następnie ksiądz proboszcz zadał pytanie zainspirowane nagłówkiem z ostatniego numeru Gościa Niedzielnego: „Czy Bóg potrzebuje reklamy?”. Po tym pytaniu wystąpiła burza głosów. Były one podzielone wśród obecnych na zebraniu. Problem w rozbieżności zdań na ten temat wynikał z różnego rozumienia słowa „reklama” i jego konotacji. Choć głosy w tej sprawie były podzielone, wszyscy wysunęli wspólny wniosek, że trzeba odpowiedzieć na wołanie Jezusa, aby móc o Nim gorliwiej świadczyć.

II część – Duszpasterska
- odejście ks. Piotra Kamińskiego i ks. Tomasza Trunka  do nowych parafii, przybycie ks. Sławomira Tupaja, który przybył z Rybnika Boguszowic oraz ks. Dariusza Wrońskiego, który przybył z Wodzisławia Śląskiego
- nowy rok szkolny i katechetyczny – został poruszony problem związany z obecnością dzieci i młodzieży w grupach parafialnych (Dzieci Maryi, Oaza młodzieżowa) oraz ich obecności w Kościele, członkowie PRD wspólnie zastawiali się nad poprawieniem tej sytuacji, padały różne pomysły ze strony członków, dzięki którym można by przyciągnąć dzieci i młodzież do Kościoła, między innymi były podane takie propozycje: projekt otwartych spotkań (dzięki nim można by było przybliżyć poszczególne grupy nie tylko nowym uczestnikom, ale również pozostałym grupom), współpraca z rodzicami dzieci i młodzieży, animatorzy - pasjonaci do prowadzenia grup bierzmowańców, rozwijanie grup przyparafialnych,
-  w dniach 19 - 21.10.2012r wizytacja ks. bp Józefa Kupnego w naszej parafii
-  25 listopada 2012r inauguracja II synodu diecezjalnego – wypełnienie ankiety

Sprawy gospodarcze:
Ksiądz proboszcz poinformował członków PRD o dalszej renowacji witraży w naszym kościele (została przyznana dotacja z Urzędu Miasta Rudy Śląskiej na pokrycie 22% kosztów ich remontu). Ksiądz proboszcz poinformował również o pracach związanych z remontem krzyża na nowym cmentarzu, pod którym wierni co roku spotykają się na Mszy Świętej w dzień Wszystkich Świętych.
Również ksiądz proboszcz poinformował uczestników PRD o przeniesieniu świetlicy z salek przy kościele do ośrodka Caritas przy ulicy Ściegiennego – jest to decyzja Caritasu. 

III część – Wolne glosy
•    Na zebraniu poruszono kwestię nieestetycznego wyglądu koszyczków, które zostały zabezpieczone przed nagminnymi kradzieżami w trakcie zbierania kolekty podczas Mszy Świętej.
•    Dyskutowano również nad gazetką parafialną Laurus – czy istnieje możliwość wznowienia jej wydawania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Izabela Zmorzyńska


 

 Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 15.06.2012 r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał nowo wybranych członków PRD.

I część - Formacyjna
Ksiądz proboszcz zapoznał nowych członków z przebiegiem spotkań PRD.  Po odmówieniu modlitwy brewiarzowej  nastąpiło przedstawienie się wszystkich zebranych, a następnie uroczyste wręczenie powołań,  którego dokonał ks. proboszcz Andrzej Nowara. Wszyscy zebrani złożyli ponadto uroczyste przyrzeczenie wykonywania powierzonej funkcji „według najlepszej woli, zgodnie z sumieniem i przepisami prawa kościelnego dla chwały Bożej i dobra Kościoła”.
    Po ślubowaniu nastąpiły wybory na stanowiska – zastępcy przewodniczącego PRD  - został nim p. Jan Krawczyk oraz sekretarza – tę funkcję ze względów organizacyjnych podzielono między p. Dorotę Hadam i Izabelę Zmorzyńską. Wybrano także kandydata na przedstawiciela do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej – p. Ireneusza Kominka.

II część – Sprawy bieżące
    W dniach od 30.06 do 5.07 grupa Dzieci Maryi wraz z ks. Tomaszem Trunkiem przeżywać będzie rekolekcje formacyjne w Koszarawie.
    Miesiące wakacyjne to także czas pielgrzymek parafialnych do Częstochowy oraz Piekar.
Sprawy gospodarcze
Ksiądz proboszcz poinformował o trwających pracach przy zabezpieczaniu witraży w naszym kościele, które mają zakończyć się w sierpniu.
Ksiądz Proboszcz powiadomił także o mającym miejsce przed dwoma tygodniami wydarzeniu  - dewastacji żeliwnych części (11 szt.) znajdujących się na odpływach wody od strony cmentarza.
    
 III część – Wolne głosy
•    Poruszono kwestię zamykania placu kościelnego w celu ochrony przed kierowcami, którzy skracają sobie drogę, przejeżdżając notorycznie przez plac kościelny.
•    Zaproponowano 4-5 spotkań PRD (minimum raz na kwartał).
•    Ustalono dobrowolną stałą składkę pieniężną na cele organizacyjne PRD.
•    Przypomniano o organizowanym przez Rycerzy Kolumba festynie parafialnym i zachęcono do udziału w tym dziele.
•    Poruszono kwestię bezpłatnej pomocy prawnej organizowanej przy parafii jako formy pomocy oczekiwanej przez parafian, do której warto byłoby wrócić. Ksiądz proboszcz zadeklarował że w okresie wakacyjnym zorientuje się w możliwościach kancelarii prawnych znajdujących się w pobliżu parafii.
•    Dyskutowano konieczność zmian wyglądu strony internetowej parafii, dostosowaniu jej do współczesnych wymogów i potrzeb przeciętnego użytkownika. Ksiądz proboszcz poinformował, ze prace trwają i w początkach lipca nowa strona powinna zacząć działać. Wyraził także potrzeby poszukiwania osób odpowiedzialnych za bieżące prowadzenie strony.

Dorota Hadam 

 

sprawozdania PRD

Logowanie / Rejestracja

Można użyć uwierzytelniania Gmail